verkiezingsprogramma 2022-2026

Goed voor elkaar

Om het goed voor elkaar te ‘hebben’ en ‘houden’ moet je goed voor elkaar ‘zijn’.

Dat kan het CDA niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. Uw vragen, uw opmerkingen, uw ideeën en uw steun. Wat speelt er bij uzelf, bij uw organisatie, uw vereniging of bij uw familie-leden en vrienden? Dat vinden we belangrijk.

Als we weten wat u fijn vindt of waar u tegenaan loopt, dan kunnen we onze taken als ge-meente beter afstemmen met het rijk. Want sommige aandachtspunten vragen een centrale aanpak, maar in maatwerk behoeften voorzien we het beste zelf. Voor u en met u, door lokale CDA-mensen die betrokken zijn bij leren, zorgen, werken en wonen op Noord-Beveland.

Voorbeelden uit de praktijk

We willen aandacht schenken aan initiatieven in de zorg, bijvoorbeeld de samenwerking met de Betho en de zorgboerderijen. We maken ons sterk voor een 24-uurs bereikbaar telefoon-nummer voor zorgen over geestelijke gezondheid bij jong en oud in onze gemeente.

Ook willen we de beschikbare voorzieningen beter koppelen aan mensen die ze nodig heb-ben. Onder andere het Sociaal Loket, voor diegenen bij wie het financieel even tegenzit en maatwerk vervoer met de Haltetaxi, Regiotaxi, Buurtbus en Eurobus, zodat bijvoorbeeld seni-oren sociale contacten kunnen blijven houden.

We willen bijdragen aan de samenwerking tussen de prachtige organisaties en bedrijven op ons eiland en de uitwisseling van hun kennis. Bijvoorbeeld door oplossingen te zoeken voor het gebrek aan seizoenarbeiders of kwesties met de waterhuishouding.

We vinden dat het woningaanbod in balans moet zijn voor iedereen; starters, doorstromers en senioren. Met voldoende groen. Ook voor verenigingen, arbeidsmigranten en recreatie moet de huisvesting op orde zijn. Bovendien willen we dat nieuwe recreatieprojecten echt klein-schalig blijven, bijvoorbeeld kamperen bij de boer in plaats van een groot nieuw recreatiepark.

Zorg en gezondheid

• Versterken van en meer aandacht voor loketten in de gemeente voor sociale problemen, duurzaamheid, ondernemen en subsidies, inclusief een anoniem meldpunt voor misbruik

Werken en opleiden

• Versterken van de samenwerking en mogelijk maken van kennisuitwisseling tussen onder-nemers
• Arbeidsmigranten verwelkomen als oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten, met aandacht voor hun huisvesting en integratie in onze kernen
• Land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen in hun keuze voor schaalvergroting of -verbreding met bijvoorbeeld een winkel of kampeerboerderij of energiebeheer als toevoe-ging aan hun bedrijfsvoering
• Ruimte en mogelijkheden realiseren voor bedrijven die zich op ons eiland willen vestigen of verplaatsen.
• Realiseren van een robuuste zoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouwbedrijven in samenwerking met Provincie, Waterschap en ZLTO
• ‘Veilig Honk’ locaties voor middelbare scholieren en voldoende speelplekken voor kinderen
• Gezonde huisvesting voor onderwijs en opvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, met een soepele overgang naar speciaal onderwijs als dat nodig is
• Excursies naar onze (boeren)bedrijven voor groep zes en zeven in het basisonderwijs

Wonen en openbare ruimte

• Meer ruimte voor starters met verruiming van startersleningen en (tijdelijke) kleinere wonin-gen
• Divers woningaanbod voor doorstromers en senioren, door mogelijkheden als ‘inbreiding’ (bouwen binnen bestaande bebouwing) te inventariseren
• Onderhoud en reiniging openbare ruimtes
• Balans tussen recreatie en inwoners door te focussen op kleinschalige recreatiemogelijk-heden
• Voorzieningen voor dorpshuizen en open tafels voor ontmoetingen
• Meer groen in tuinen stimuleren met een compensatieregeling
• Regenwaterafvoer en -opvang stimuleren en afvoer op dieptepunten in beeld brengen en aanpakken

Milieu

• Lagere afvalstoffenheffing realiseren met inzet van inwoners en organisaties
• Duurzaam en circulair bouwen voor alle doelgroepen mogelijk maken
• Regelingen voor isolatie en andere energiebesparingen aan huizen
• Agrariërs stimuleren zorg te dragen voor natuurbeheer, bijvoorbeeld door het inzaaien van akkers met bloemen
• Meer aandacht voor waterstof en zon op daken als alternatief voor zonneparken op land-bouwgrond of extra windmolens

Religie en cultuur

• Uitstekende samenwerking met dorpsraden faciliteren, zodat burgers kunnen meepraten en meedenken over belangrijke lokale beslissingen in de planningsfase
• Zorgen voor degelijke huisvesting voor verenigingen
• Ons cultureel en religieus erfgoed bewaken en zo mogelijk versterken vanuit het CDA ge-dachtengoed’.
• Opdrachten en prijsvragen uitschrijven voor kunstwerken van lokale kunstenaars
• Iedereen telt en doet mee: zowel mensen die geboren zijn op ons eiland als ‘Butendiekers’

Vertrouwen laten groeien

Het zijn slechts voorbeelden van doelen die we willen bereiken. Want alleen als we iedereen in de samenleving betrekken en iedereen zich gehoord voelt, kan vertrouwen groeien.

Ons programma is vanzelfsprekend gebaseerd op wat de kernen Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene en Wissenkerke raakt. Met uw stem kunnen we meer voor el-kaar krijgen en kunnen we er ook echt voor u zijn. Wilt u op 16 maart het verschil maken? Stem dan op CDA Noord-Beveland!

Wilt u meer weten, uw probleem aankaarten of uw vraag stellen over ons programma? Neem dan contact met ons op via de website of rechtstreeks met 1 van onze kandidaten.

 

Reacties zijn gesloten.