Algemene beschouwingen

Algemene politieke beschouwingen 2024 Gemeente Noord-Beveland

Als CDA zijn we erg trots op Noord-Beveland; op de inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers, hoe we samen met elkaar onze samenleving vorm geven. We pakken veel zaken op zijn Noord-Bevelands aan. Nuchter, geen gezeur en doelmatig.

Dat wil niet zeggen gewoon maar doorgaan op dezelfde manier, maar ook soms stil staan bij wat er leeft en luisteren naar onze inwoners, waarvoor we hier in de politiek zitten.

Veel zaken binnen de gemeente gaan dan ook goed: we hebben op Noord-Beveland lage drempels en een open cultuur waar we, indien nodig, ook zaken bespreekbaar kunnen maken. Geen bestuur van bovenaf, maar tussen de bevolking. We zetten al kleine stapjes met het gebruik van eenvoudige taal, maar dit kan en moet zeker in de correspondentie met de inwoners nog verder worden doorgevoerd.

Het grootste twistpunt lijkt nu de toename van het toerisme, sommigen vinden dat er nog wel ruimte is en anderen zeggen dat het wel iets minder mag. Als CDA vinden we dat er op Noord-Beveland nu voldoende toeristen zijn, om de lusten en lasten in balans te houden.

We zijn blij met de prachtige toeristische bedrijven die de vele gasten op ons eiland verwelkomen en hen een fantastische tijd bezorgen. De toeristen zorgen er mede voor dat we als gemeente met 8000 inwoners een hoog voorzieningen niveau hebben, maar we merken ook dat het op de pieken gaat knellen.

Als CDA willen we dan ook meer grip op de toeristische drukte. Naast het huidige beleid met een maximum aantal eenheden per accommodatie, willen we een maximum aantal bedden toevoegen aan het bestemmingsplan, zoals dat nu ook bijvoorbeeld op Texel wordt geregeld. Je houdt dan niet alleen meer grip op het aantal overnachtingen per accommodatie, maar krijgt ook een beter beeld van de totale druk op ons eiland tijdens het hoogseizoen. Hiervoor zal ik een motie indienen.

We zien dat de accommodaties luxer worden, dus het toeristische seizoen wordt ook langer, met meer overnachtingen en dus ook automatisch meer opbrengst toeristenbelasting. Hier kom ik later op terug.

Het CDA wil graag inzicht in de pijplijn projecten die er nog komen qua toeristische uitbreiding, we lijken er nu steeds door overvallen als er toch weer een toeristische ontwikkeling komt.

Als CDA hebben we al meerdere malen gevraagd om een brede discussie over de toekomst van het toerisme in de breedste zin van het woord, mét de recreatieondernemers en hun vertegenwoordigers. We zouden deze discussie graag binnenkort voeren om duidelijkheid te geven én te krijgen over de toekomstplannen van de branche en de mogelijkheden die er nog zijn. Ook hiervoor dien ik een motie in.

Komende periode staan er voor onze inwoners en ondernemers echter nog meer uitdagingen te wachten. Is er nog voldoende personeel, hoe regel ik het onderdak, is er voor onze eigen starters een passende woning, rijdt de bus nog wel en kan ik als inwoner mee doen met bijvoorbeeld de energietransitie.

We zijn blij dat we als gemeente samen met Energiek Noord-Beveland inzetten op de energiecoaches die minder draagkrachtige inwoners helpen met advies en eenvoudige aanpassingen om hun huis duurzamer te maken. Goede voorlichting en hulp bij het aanvragen van subsidies is hierbij van belang. Hoewel er goede resultaten worden geboekt, mag hier nog wel een schepje bovenop, de belangrijkste doelgroep blijkt lastig te bereiken.

De uitdagingen op het gebied van energie raken ons allemaal, het stroomnet op Noord- Beveland is vol en her en der worden pleisters geplakt om nog aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Voor de verzwaring van ons stroomnet wordt nu 2027 genoemd, kan het College dat bevestigen? Het CDA benadrukt dat we er wel kort op moeten blijven zitten en hoopt op spoedige verzwaring van ons net, zo kunnen ook onze ondernemers blijven ondernemen en houden we perspectief op de toekomst en kunnen we verder met de verduurzaming van ons eiland.

Voor ondernemers zijn het ook uitdagende tijden, de vaste kosten van bijvoorbeeld energie en personeel schieten omhoog en vaak kan maar een deel van de toegenomen kosten worden doorberekend. Gelukkig hebben we op Noord-Beveland een gunstig vestigingsklimaat en zien we ook dat de lokale bedrijven gemakkelijk de weg naar de gemeente weten te vinden als er vragen zijn. We willen als CDA wel benadrukken dat we ondernemers serieus moeten blijven nemen en met hun in gesprek moeten gaan over de uitdagingen.

Onze eigen inwoners worden met de voorliggende begroting ontzien, de belastingen gaan voor hen, zelfs met de huidige gierende inflatiecijfers, niet omhoog. Als CDA zijn we hier blij mee, omdat het voor veel van onze inwoners een uitdaging is om de rekeningen te kunnen betalen.

Tijdens de vorige beschouwingen hebben we aandacht gevraagd voor ons openbaar vervoer, toen vielen bussen plots uit door staking of personeelskrapte, nu is het nog maar de vraag of er nog een bedrijf is dat het openbaarvervoer wil verzorgen in Zeeland. Dit vraagt aandacht van de landelijke overheid, als regio kun je het zelf niet meer oplossen denken wij als CDA. De onzekerheid over de toekomst van het openbaarvervoer geeft twijfel bij scholieren, ouderen, maar ook bij de chauffeurs die vrezen voor hun baan. Hoe is de visie van de portefeuillehouder hierop?

We zijn blij dat het College de opdracht van de gemeenteraad heeft aangenomen om bij elke kern mogelijkheden te hebben voor uitbreiding van woningbouw. Na presentatie van het veegplan naar mogelijkheden op grond die reeds in bezit is van de gemeente, wachten we vol verwachting op de vervolgstappen.

Onze eigen starters die concreet aangeven wat ze willen en verwachten van onze gemeente, moeten we ook serieus nemen. Hier mag van het CDA wel een beetje op het gaspedaal worden gedrukt. Kijk samen wat we kunnen bereiken, in Kamperland is pas een succesvol project gestart, waar 6 starterswoningen nog veel te weinig bleken, voor de behoefte van onze eigen jongeren. Als CDA zouden we graag zien dat bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van de extra toeristen belasting wordt ingezet voor deze doelgroep. De gemeente mag hier best, naast de lagere grondprijs een deel van het ontwikkelings-risico op zich nemen. Hiervoor dien ik dan ook een motie in.

CDA Noord-Beveland hecht er waarde aan om te laten zien dat we als gemeente trots zijn op onze boeren. Zij zorgen immers voor ons mooie landschap. We moeten als gemeente samen met hen optrekken, om de vele uitdagingen die er zijn aan te gaan en te faciliteren waar mogelijk. Als CDA zouden we ook graag zien dat de plannen voor grote waterbassins bij elke kern werkelijkheid worden. Hemelwater kan hier worden opgevangen in plaats van worden afgevoerd naar de Oosterschelde of naar het Veerse Meer. Bassins die primair dienen voor de zoetwatervoorziening voor de landbouw, moeten tevens voorzien kunnen worden van drijvers met zonnepanelen er op. Ook hiervoor dien ik graag een motie in.

Graag wil ik onze griffier, onze ambtenaren, Collegeleden en mijn collega raadsleden bedanken voor de goede samenwerking. Samen werken we aan een b(l)oeiend eiland.

Fractie CDA Noord-Beveland

Johan Sandee

Reacties zijn gesloten.