Algemene beschouwingen

Algemene politieke beschouwing 2021 CDA

Een kleinschalige gemeente waar de deur openstaat voor burger en ondernemer, met een hoog voorzieningenniveau en lage lasten. Dit is waar we als CDA voor staan, want hier mag en kan iedereen meedoen, ondernemers, burgers, boeren en buitenlui.

Ondernemers

Voor ondernemend Noord-Beveland heeft kleinschaligheid voordelen. Bij onze gemeente loop je makkelijk binnen om plannen te toetsen aan het beleid. Doordat we enthousiaste ondernemers hebben, die we als gemeente zo goed mogelijk faciliteren, zijn we naast een eiland van rust en ruimte met veel ruimte voor landbouw, ook een bruisend eiland met veel werkgelegenheid, ook in innovatieve sectoren.

Burgers

Ook als je als inwoner de gemeente nodig hebt, voor een vergunning of bij ondersteuning op sociaal gebied, staan de medewerkers voor je klaar. Doordat de lijntjes kort zijn, houden we de kwaliteit hoog en de service aan onze inwoners bereikbaar en laagdrempelig. Als CDA zien we gelukkig dat veel jonge ambtenaren ons team in de afgelopen jaren zijn komen versterken, dat geeft hoop en maakt je minder kwetsbaar in de toekomst.

Boeren

Als CDA hebben we ook aandacht voor de landbouwers op ons eiland. Naast afvoer staat nu de beschikbaarheid van zoetwater hoog op de agenda. Maar ook een vlotte en veilige afwikkeling van landbouwverkeer heeft volop de aandacht. We zijn blij met het onderzoek dat ten behoeve van de sector op de Rusthoeve wordt gedaan en staan voor een goede samenwerking met alle partners in het buitengebied, boeren en andere natuurbeheerders.

Buitenlui

We zijn enorm in trek bij toeristen, omdat we zo’n mooi bruisend eiland zijn. We hebben een mooie balans tussen de “rust en ruimte” en voldoende aanbod voor ontspanning. Als inwoners van Noord- Beveland plukken we hier ook de vruchten van met een hoog voorzieningenniveau van winkels, zorg, strand en horeca. Om de toeristen veilig en vlot op hun plaats van bestemming te krijgen, is er actie nodig op de Deltaweg. Er wordt nu door de provincie gewerkt aan een plan om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren. Als CDA willen we benadrukken dat we hier als belanghebbende gemeente goed de vinger aan de pols moeten houden. Ook als het gaat om het landbouwverkeer, wat nu vaak te lang moet wachten voor de Zandkreekdam.

Participatie

Met het invoeren van de omgevingswet, is het de bedoeling dat we als gemeentelijke organisatie meer samen met onze inwoners gaan kijken naar de plannen. Gelukkig is dit voor onze gemeente al in veel processen doorgevoerd en is er regelmatig overleg met onze inwoners over nieuwe plannen. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin kan krijgen, maar dat alle meningen en belangen wel meegewogen worden in de besluitvorming.

De centen

De toeristische overnachtingen brengen ons naast inkomen voor ondernemers en werknemers, ook een bijdrage op in onze gemeentebegroting. Hierdoor kunnen we al jaren één van de laagste woonlasten in Zeeland realiseren en toch een hoog serviceniveau handhaven. Dit zie je terug in onze nette aangepakte straten in de dorpen, vrij-liggende fietspaden, maar ook goed onderhouden stranden. Daarnaast hebben we een ruimhartig beleid voor de minima, open tafels voor ouderen tegen vereenzaming, ondersteunen we tal van verenigingen, hebben we subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van woningen en bijvoorbeeld de starterslening voor onze jongeren die hun eerste huis willen kopen. Hier willen we ons zeker voor in blijven zetten als CDA.

Ook met de komende begrotingen waar wat tegenwind valt te verwachten, proberen we de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen en kunnen we met een beperkte stijging van de vaste lasten voor onze inwoners onze begroting weer sluitend presenteren.

Door de toeristenbelasting vanaf heden pas bij de voorjaarsnota vast te stellen, behouden we de flexibiliteit om bij te sturen op de begroting en bedienen we de toeristische sector door tijdig de nieuwe tarieven vast te stellen.

Als CDA willen we benadrukken dat we de goede samenwerking in de gemeenteraad zeer waarderen.

Naast de raadscollega’s, willen we ook ons College, de griffie en onze ambtenaren bedanken voor de fijne samenwerking en ondersteuning.

Ons vaste publiek missen we enorm tijdens onze raadsvergaderingen, we zijn blij dat veel burgers meeluisteren, maar toch is de sfeer anders.

Fractie CDA Noord-Beveland Johan Sandee, Kees Blok

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.