Algemene beschouwingen

Algemene politieke beschouwing 2022 CDA

CDA Noord-Beveland werkt aan een gemeente waarin iedereen meedoet en waar iedereen mee mag praten over wat we doen. Wij maken werk van participatie. Eerder informeren over keuzes die worden gemaakt en meepraten in een vroeg stadium. Vlot communiceren met onze inwoners, antwoorden op vragen en terugkoppelen na het melden van problemen. Het contact met dorpsraden hoort daarbij.

Het belangrijkste inspraakorgaan van de burgers is hun volksvertegenwoordiging. Het CDA daagt daarom het college uit plannen niet pas voor te leggen aan de raad als ze klaargestoomd zijn, maar als er nog iets te kiezen is. Dus zullen wij opnieuw het werken met scenario’s agenderen.

Verenigingen

Als CDA maken we ons hard voor onze verenigingen. Goede huisvesting is hierbij van groot belang. Om alles betaalbaar te houden voor de verenigingen, willen we graag een onderzoek of het mogelijk is om onze verenigingen deels te ontzien met de OZB aanslag.

Bereikbaar en aanspreekbaar

Noord-Beveland is een gemeente met een open deur en een Sociaal Loket. Voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar, fysiek en digitaal. CDA Noord-Beveland staat niet alleen voor een gemeente waar ondernemers en inwoners vlot respons krijgen op hun meldingen en aangevraagde vergunningen, maar ook als iets niet zomaar past, maar meerwaarde heeft, dan moet de houding zijn: hoe kan het wel?

(Duurzaam) Bouwen

CDA Noord-Beveland staat voor een gemeente waar volop wordt gebouwd voor elke kern en voor elke doelgroep. Voor jongeren hebben we een startersregeling, waarvan de hoogte en de ruimte aan de markt moet worden aangepast. We hebben op Noord-Beveland een speciaal loket voor wie zijn woning duurzaam wil maken.

Landbouw

Noord-Beveland is al eeuwenlang een gemeente waarin de landbouw een gezichtsbepalende factor en een economische drager is. De laatste decennia wordt onderzoek gedaan naar teeltvormen die toekomst hebben. We vragen extra aandacht voor robuuste oplossingen voor zoet water. CDA Noord-Beveland ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven in hun keuze voor schaalvergroting of – verbreding met bijvoorbeeld een winkel of bijdrage aan energieopwekking.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen op ons eiland zoals kweken en oogsten van zeewier uit de Oosterschelde en het kweken van zagers en vis in Oosterscheldewater op land juichen we toe.

Arbeidsmigranten

Recreatie-, innovatieve bedrijven en bijvoorbeeld fruitteelt zorgen ervoor, dat er pieken in de werkgelegenheid optreden. Dat vraagt medewerkers van buitenaf met een goede huisvesting en integratie in onze kernen. Dat is voor het CDA niet alleen een taak voor de arbeidsmigranten; elkaar leren kennen doen we samen. Als dat ergens onderling niet lukt, zijn eerst de werkgevers en huisvesters aan de beurt, maar mag de gemeente daarin van ons tenslotte een ondersteunende rol spelen. Zacht waar het kan, hard waar het moet.

Energietransitie

CDA Noord-Beveland is er trots op, dat onze gemeente vooroploopt in het doen van aanpassingen in onze openbare ruimte om bij overvloedige regenval het water optimaal af te kunnen voeren. Daarom zetten wij ook in op inwoners faciliteren bij het vergroenen. Wij dragen bij aan de energietransitie, het duurzaam voorzien in de energiebehoeften van burgers en bedrijven. Tegelijkertijd bieden we weerstand tegen het opgeven van goede landbouwgrond voor zonne-energie of voor onvrijwillige natuurontwikkeling.

Toeristische ontwikkelingen

Wij zien dat onze gemeente jaarlijks veel bezoekers welkom mag heten uit binnen- en buitenland. Daardoor profiteren onze inwoners ook van extra faciliteiten en werkgelegenheid. Om de lusten en
lasten van het toerisme goed in balans te houden, zoeken we niet de grenzen op met nieuwe grote toeristische ontwikkelingen. Kleinschalige initiatieven ondersteunen we wel, omdat zij weinig impact hebben op ruimtelijke kwaliteiten van ons eiland.

Veiligheid

CDA Noord-Beveland staat voor een gemeente die de veiligheid dient. Die redelijk en billijk optreedt als afspraken niet worden nagekomen. Die oog heeft voor een veilige afwikkeling van verkeersstromen. Wij onderschrijven de noodzaak van inzet tegen ondermijning.

CDA Noord-Beveland staat voor zelf doen wat wij kunnen en samenwerken als dat voor onze burgers noodzakelijk of beter is. Steeds letten wij erop dat de gelden doelmatig en efficiënt worden besteed. Iedereen in en rond het bestuur van Noord-Beveland weet dat onze fractie scherp is als het gaat om veiligheid en kwaliteit van dienstverlening aan onze burgers.

Financiële lasten

Noord-Beveland moet voor elke portemonnee bereikbaar blijven. Daarom een kanttekening bij ongenuanceerd verhogen van de toeristenbelasting. Bij een verblijf in een luxe accommodatie is het maar een klein aandeel in de rekening, maar voor een gast op een mini-camping waar je overnacht voor nog geen €10 per persoon, komt een verhoging harder aan.

CDA Noord-Beveland wil de lasten eerlijk verdelen en inwoners ontzien. Daarom geen stijging van de afvalstoffenheffing of rioolheffing, maar ook geen inflatiecorrectie op de OZB. De investeringen in het Banjaardgebied rechtvaardigen in de ogen van het CDA een verhoging van de toeristenbelasting voor 2022 met 5 cent naar 1,38. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, verminderen we de reservering voor klimaat met 45.000,-

CDA Noord-Beveland dankt een ieder voor de prettige samenwerking.

Fractie CDA Noord-Beveland Johan Sandee, Kees Blok

Reacties zijn gesloten.